Concurs director adjunct

Postat : 22.03.2018
AVIZ CONCURS!

 IP Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” anunță concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct Învățământ primar și director adjunct instruire

 Condiţiile de bază pentru participare:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-  studii superioare universitare ;

- vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;

- la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65  ani;

- este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

- nu are antecedente penale;

- nu a fost concediat(ă) în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit. l), m) şi n) din Codul muncii al RM.

 Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct Învățământ primar și director adjunct instruire și educație depun actele personal în anticamera instituției, biroul 201, prin poştă sau prin e-mail,  în termen  de  30  zile  calendaristice  din  ziua  publicării  anunţului.

  Dosarul  de  concurs  cuprinde  următoarele acte obligatorii:

- cererea  de  participare  la  concurs;

-  copia actului de identitate;

-  copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;

- copia/copiile  actului/actelor  ce  confirmă  gradul  didactic/managerial  şi/sau  titlul  ştiinţific/ştiinţifico-didactic

- copia carnetului de muncă autentificat;

-  curriculum vitae;

- certificatul medical care  atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical,  fizic  şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;

- cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

 Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante,  inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în  cadrul concursurilor        locale/naţionale/internaţionale,  publicaţiile  didactice  şi  ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

În cazul în care  dosarul de  concurs  se  depune personal  actele  necesare  pot fi autentificate de notar, certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane  a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru  a verifica veridicitatea lor.

Dacă  actele  de  participare  la  concurs  se  prezintă  în copii,  fără  a  fi însoţite  de  originale,  acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. 

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate  „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane  a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii.

Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate  în ziua desfăşurării concursului.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format  PDF  sau  JPG.  În  acest  caz,  în  ziua  desfăşurării  concursului,  sub  sancţiunea  neadmiterii  la concurs,  candidatul trebuie  să prezinte  originalul dosarului de  concurs. 

În  cazul  depunerii  dosarului  de  către  candidat  personal  cererea  de  participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie,  sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.

Actele vor fi depuse în anticamera IP Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” pe adresa: Chișinău, str. București, 64, biroul 201.

Data-limită de depunere a actelor – 17 aprilie 2018, ora 16.00

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Mariana Jandic, telefon de contact:(022) 22-34-60; adresa electronică: ltrfgh.asachi@gmail.com

 

 

Bibliografia concursului

Pentru ocuparea funcției de director adjunct Învățământ primar și       director adjunct instruire în IP Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”

DOCUMENTE GENERALE


 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994);
 • Legea privind accesul la informaţie nr.982 – XIV din 11.05.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000;
 • Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 din 24.01.03);
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat : 29.07.2003 în Monitorul Oficial
 • Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014 – 2020 Educația 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 944 din 14 noiembrie 2014;
 • Programul de dezvoltare a educației incluziva în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 523 din 11.07.2011;
 • Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015, www.justice.md Managementul Instituțiilor
 • Regulamentul – tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și  secundar, ciclul I și II, aprobat prin ordinul nr. 235 din 25.03.2016.
 • Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 638 din 30 iunie 2016;
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013
 • Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 970 din 11 octombrie 2013
 • Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 1096 din 30.12.2016;
 • Metodologia de admitere a elevilor  în învățământul liceal, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 633 din 30.06.2016;
 • Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 20 februarie 2015
 • Instrucțiunea de organizare a învățământului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 98 din 26 februarie 2015.
 • Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 202 din 19 aprilie 2015.
 • Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățământul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 559 din 12 iunie 2015.
 • PLANUL – cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2017 – 2018.

PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI


 •  Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89
 •  Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22 februarie 2013
 •  Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți